Pressemelding: Etablerer eige innkjøpsforetak

På Vestlandet er om lag ein femdel av sjukehusa sine kostnader, samla 5,5 milliardar kroner årleg, knytt til innkjøp av varer og tenester. No etablerer Helse Vest eit eige føretak for innkjøp.

 

​Stiftinga av Helse Vest Innkjøp HF ble vedteke av styret i Helse Vest RHF på styremøte 7. april 2015. Innkjøpsfunksjonen i helseføretaka, Helse Vest IKT AS og Helse Vest RHF blir overført til eit nytt innkjøpsføretak, heileigd av Helse Vest RHF. Når overdraging av verksemd er gjort, er det nye føretaket planlagt med om lag 50 stillingar.

Helseføretaka er avhengige av innkjøp av varer og tenester for å kunne gi sjukehustenester til befolkninga. Samla kjøper føretaksgruppa i Helse Vest varer og tenester for 5,5 milliardar kroner (2013), der 4 milliardar kroner er driftskjøp og 1,5 milliardar kroner investeringskjøp.

Sidan innkjøp utgjer ein så stor del av dei samla kostnadane med å drive sjukehusa, er det viktig at det blir etablert kommersielt gode avtalar, og at kvaliteten og funksjonen på dei innkjøpte varene og tenestene også er gode. Ikkje minst er dette svært viktig for pasienttryggleiken.

Trass i at ein allereie kan vise til gode resultat for innkjøpsarbeidet i helseregionen samla sett, står innkjøpsfunksjonen i helseføretaka framfor krevjande utfordringar med omsyn til å betre både prosess og organisering. Ein gjennomgang vi har gjort peikar på at det, mellom anna, er manglande kapasitet til å inngå nye avtalar i den takta og i det omfanget som er nødvendig, seier økonomi- og finansdirektør i Helse Vest RHF, Per Karlsen.

– Det er også manglande kapasitet for forvalting av avtalar. Ulik ressurssituasjon mellom helseføretaka gjer at enkelte helseføretak dreg ein større del av lasset enn deira relative storleik skulle tilseie. For å ivareta det samfunnsansvaret vi har og sikre dei gode sjukehustenestene meiner vi at vi kan nytte ressursar og kompetanse på tvers av føretaksgruppa betre med ei ny organisering.

Helse Vest Innkjøp HF skal tilby gode innkjøpstenester til helseføretaka i Helse Vest, og bidra til korrekte og økonomisk fordelaktige innkjøp til helseføretaka.

Les meir i styresaka

Kontaktpersonar for pressa:
•Per Karlsen, økonomi- og finansdirektør, tlf. 415 33 806
•Bente Aae, kommunikasjonsdirektør, tlf. 415 33 807

Logo
Organisasjonsnummer 915 536 255
Telefon 55 97 67 00
Helse Vest Innkjøp HF
Haukelandsbakken 45, 5021 Bergen