Fag og samarbeid

For å oppnå måla for innkjøp i helseregionen på Vestlandet, er det viktig med samarbeid og fagleg utvikling innanfor innkjøpsområdet.

Helse Vest Innkjøp HF har eit særleg ansvar for at Helse Vest skal nå måla som er sette for innkjøp i regionen. Vi ynsker å fremje innovasjon og leggje til rette for bruk av nye løysingar for anskaffingar, og vere ein aktiv og premissgjevande samarbeidspartnar for nasjonale og regionale einingar.

Helse Vest skal fremje helse og livskvalitet blant innbyggjarane i helseregionen, og dette skal vi i Helse Vest Innkjøp bidra til i samarbeid med alle som bruker tenestene.